El lloc web ‘gritecsa.com’ compleix els requisits establerts a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres directives europees i a aquest fi ha creat el següent Avís Legal.
La utilització del portal atribueix la condició d’usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes aquí, no haurà de utilitzar aquest portal.

Informació general

La titularidad del present lloc correspon a GRITEC, S.A.
NIF: A-08695454
Domicili social: c/ Camí de la Tolosa, 15
Població: 08500 Vic (Barcelona)
E-mail: gritecsa@gritecsa.com

Propietat Intelectual

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent-hi sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de Raquel Bardella o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.
Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de Raquel Bardella o dels seus legítims propietaris.

GRITECSA no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Enllaços

GRITECSA no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que poguessin incloure’s al portal, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin els mateixos.

Continguts

GRITECSA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

L’usuari del portal es compromet a fer un ús adequat dels serveis que GRITECSA ofereix ja no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament legal, ia no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Raquel Bardella, dels seus proveïdors o de terceres persones.

GRITECSA té l’obligació de facilitar als òrgans competents per raó de la matèria tota la informació i col·laboració necessàries per a l’exercici de les seves funcions.

Àrea de registre

En cas que hi hagi àrea de registre: l’àrea de registre implica l’ús d’una clau, la qual haurà de mantenir l’usuari que es registri sota la seva exclusiva guarda i custòdia, havent de mantenir-les en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant quants danys, despeses i/o perjudicis de tota mena es derivin del trencament d’aquesta obligació o de la revelació de la contrasenya, així com del mal ús que, com a conseqüència de la infracció del deure de custòdia, pogués fer un tercer.

Tot i això, GRITECSA podrà unilateralment, i sense necessitat de previ avís, modificar, suspendre o revocar la clau habilitada, sempre que s’hagi constatat per part d’Aquí hi ha dominis un ús negligent de l’àrea per part de l’usuari registrat.

Comunicacions i notificacions

Totes les comunicacions i notificacions realitzades, es consideraran eficaces amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu electrònic a l’e-mail subministrat per l’usuari en el formulari d’alta registre. L’usuari s’obliga a mantenir informat a GRITECSA dels canvis que es produeixin a les dades personals ia l’adreça de correu electrònic que GRITECSA posseeix per informar l’usuari dels fets que consideri oportuns. L’usuari reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrades per ell mateix i són veraces.

GRITECSA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Exclusió de garanties i responsabilitat

GRITECSA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver-hi adoptat totes les mesures necessàries per evitar-ho.

La informació subministrada pel portal s’ha d’entendre com a simplement orientativa. GRITECSA no respon de cap forma de l’efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que en faci ús, ja que són aquestes les que hauran de decidir segons el seu criteri.

Al portal es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. GRITECSA no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que en facin ús.

GRITECSA es reserva el dret de modificar el contingut del portal sense avís previ i sense cap tipus de limitació. Així es declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la manca de disponibilitat i/o continuïtat del portal i dels serveis que s’hi ofereixen. Així mateix, tampoc no podem garantir l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic. GRITECSA declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no es controla ni exerceix cap mena de supervisió.

Així mateix, els usuaris que remeten qualsevol tipus d’informació a GRITECSA es comprometen que aquesta sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

Dret d’exclusió

GRITECSA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin qualsevol punt de les condicions generals d’ús.

Protecció de dades personals

Per conèixer la nostra política de protecció de dades pots llegir la nostra política de privacitat.